Verificarea și expertizarea proiectului

Potrivit Hotărârii Guvernului Nr. 361din 25-06-1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor, ,,Verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea exigenţelor esenţiale, prevăzute de lege, reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii. La verificarea/expertizarea documentaţiei de proiect se urmăreşte ca acestea să asigure nivelul minim de calitate, referitor la exigenţele esenţiale care sânt stipulate în legislaţie şi în documentele normative în vigoare la data efectuării verificării/expertizării.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică construcţiilor cu orice categorie, tip de proprietate sau destinaţie şi sânt obligatorii pentru organele administraţiei publice, investitori, proprietari, cercetători, proiectanţi, precum şi pentru specialiştii verificatori de proiecte, responsabilii tehnici, diriginţii de şantier şi experţii tehnici, care îşi desfăşoară activitatea în construcţii pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit art. 11 al Legii nr. 163

(1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor.

(2) Documentația de proiect elaborată în corespundere cu normativele și standardele naționale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.

(3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la utilități, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).

Formular de contact

CONTACTEAZĂ-NE

© 2024 CONSIL PRIM
Design & Development by MakeIT